Услови и правила на вебсајт

Со пристапувањето на mkpanel.datadiggers-mr.com вие се согласувате со одредбите подолу:

Авторско право
Сите компоненти на оваа веб-страница (како што се дизајнерските елементи, текстот, сликите, кодот за програмирање, лого, трговска марка, симбол како и начинот на кој што тие се поставени на секоја страница од веб-страницата) се единствена сопственост на Data Diggers Market Research S.R.L., правниот сопственик на трговската марка DataDiggers.

Информациите што се вклучени на страниците од оваа веб-страница не смее да бидат објавувани, пренесувани, дистрибуирани или на каков било начин да се направат достапни за трета страна или на друга веб-страница, он-лајн услуга или форум без претходна писмена согласност од Data Diggers Market Research S.R.L.

Општа напомена
Информациите што се вклучени на оваа веб-страница се нудат како општо знаење и не претставуваат деловен совет или поддршка за деловни одлуки. Data Diggers Market Research S.R.L. не ја гарантира точноста на информациите и услугите што оваа веб-страница ги нуди.

Ние не сме правно одговорни во случај на какво било нарушување на безбедноста, невозможност да се пристапи во mkpanel.datadiggers-mr.com или за каква било неисправност на системот. Под никакви околности или настан Data Diggers Market Research S.R.L. нема да биде одговорна за какви било загуби, штети или трошоци предизвикани од користење на оваа веб-страница и/или информациите поставени на неа.

Разно
Ние го задржуваме правото да ја смениме содржината на оваа веб-страница и постоечките одредби во кое било време без претходно известување.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome